උ.පෙළ ආර්ථික විද්‍යා පසුගිය සම්මන්ත්‍රණ සදහා (A/L Economics Past Seminars)
පසුගිය සම්මන්ත්‍රණ (Past Seminars)Fees
September 11th Seminar (සැප්තැම්බර් 11 පැවති සම්මන්ත්‍රණය)Rs.1,000 /=BUY
September 18th Seminar (සැප්තැම්බර් 18 පැවති සම්මන්ත්‍රණය)Rs.1,000 /=BUY
September 25th Seminar (සැප්තැම්බර් 25 පැවති සම්මන්ත්‍රණය)Rs.1,000 /=BUY
October 02nd Seminar (ඔක්තෝබර් 02 පැවති සම්මන්ත්‍රණය)Rs.1,000 /=BUY
ඩෙබිට් (Debit) කාඩ්, ක්‍රෙඩිට් (Credit) කාඩ්, බැංකු තැන්පත් (Bank Deposits),
EZ-Cash, M-Cash, Internet Banking මගින් ගෙවීම් කල හැක


උදවු අවශ්‍ය වුවහොත් 0777332307 අමතන්න
Call 0777332307 for any help