උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව (A/L Economics)

ආර්ථික පද්ධති (Economic Systems)
පාඩම (Lesson) Videos Fees
All Lessons (සියළු පාඩම්) 6 Rs.1,500 /= BUY
Lesson-01 (ආර්ථික පද්ධති හැදින්වීම හා සාම්ප්‍රදායික අර්ථිකයක ලක්ෂණ) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-02 (වෙළෙදපොළ ආර්ථිකය) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-03 (වෙළෙදපොළ ආර්ථිකයක මුලික ආර්ථික ප්‍රශ්න විසදා ගැනීම හා සැලසුම් අර්ථිකය හදුන්වාදීම) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-04 (සැලසුම් ආර්ථිකය, සැලසුම් සකස් කිරීම) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-05 (සැලසුම් ආර්ථික, මිලට අයත් කාර්ය, අසමත් වීම) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-06 (මිශ්‍ර අර්ථික පද්ධති) 1 Rs.300 /= BUY
ආර්ථික සංකල්ප (Economic Concepts)
පාඩම (Lesson) Videos Fees
All Lessons (සියළු පාඩම්) 4 Rs.1,000 /= BUY
Lesson-01 (නිෂ්පාදන සම්පත් - 01) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-02 (නිෂ්පාදන සම්පත් - 02) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-03 (ආවස්ථික පිරිවැය - 01) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-04 (ආවස්ථික පිරිවැය - 02) 1 Rs.300 /= BUY
නිෂ්පාදන පිරිවැය (Production Cost)
පාඩම (Lesson) Videos Fees
All Lessons (සියළු පාඩම්) 9 Rs.2,500 /= BUY
Lesson-01 (නිෂ්පාදන පිරිවැය - 01) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-02 (නිෂ්පාදන පිරිවැය - 02) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-03 (නිෂ්පාදන පිරිවැය - 03) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-04 (නිෂ්පාදන පිරිවැය - 04) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-05 (නිෂ්පාදන පිරිවැය - 05) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-06 (නිෂ්පාදන පිරිවැය - 06) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-07 (නිෂ්පාදන පිරිවැය - 07) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-08 (නිෂ්පාදන පිරිවැය - 08) 1 Rs.300 /= BUY
Lesson-09 (නිෂ්පාදන පිරිවැය - 09) 1 Rs.300 /= BUY
ඉල්ලුම සැපයුම (Demand Supply)
පාඩම (Lesson) Videos Fees
All Lessons (සියළු පාඩම්) 9 Rs.3,300 /= BUY
Lesson-01 (ඉල්ලුම සැපයුම - 01) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-02 (ඉල්ලුම සැපයුම - 02) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-03 (ඉල්ලුම සැපයුම - 03) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-04 (ඉල්ලුම සැපයුම - 04) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-05 (ඉල්ලුම සැපයුම - 05) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-06 (ඉල්ලුම සැපයුම - 06) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-07 (ඉල්ලුම සැපයුම - 07) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-08 (ඉල්ලුම සැපයුම - 08) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-09 (ඉල්ලුම සැපයුම - 09) 1 Rs.400 /= BUY
නිෂ්පාදන හැකියා මායිම (Production Possibility Curve - PPC)
පාඩම (Lesson) Videos Fees
All Lessons (සියළු පාඩම්) 11 Rs.4,000 /= BUY
Lessons-01 and 02 (නිෂ්පාදන හැකියා මායිම - 01 හා 02) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-03 (නිෂ්පාදන හැකියා මායිම - 03) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-04 (නිෂ්පාදන හැකියා මායිම - 04) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-05 (නිෂ්පාදන හැකියා මායිම - 05) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-06 (නිෂ්පාදන හැකියා මායිම - 06) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-07 (නිෂ්පාදන හැකියා මායිම - 07) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-08 (නිෂ්පාදන හැකියා මායිම - 08) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-09 (නිෂ්පාදන හැකියා මායිම - 09) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-10 (නිෂ්පාදන හැකියා මායිම - 10) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-11 (නිෂ්පාදන හැකියා මායිම - 11) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-12 (නිෂ්පාදන හැකියා මායිම - 12) 1 Rs.400 /= BUY
වෙළෙදපොළට රජය මැදිහත් වීම (Government intervention in the market)
පාඩම (Lesson) Videos Fees
All Lessons (සියළු පාඩම්) 6 Rs.2,200 /= BUY
Lesson-01 (බදු පැනවීම 01) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-02 (බදු පැනවීම 02) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-03 (සහනාධාර 01) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-04 (සහනාධාරයෙ වාසිය හා උපරිම මිල) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-05 (සහතික මිල (අතිරික්තය මිලදී ගැනීම)) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-06 (සහතික මිල ( ඌණ පුර්ණ ගෙවීම)) 1 Rs.400 /= BUY
ගෙවුම් ශේෂය හා විනිමය අනුපාතය (Balance of Payment & Exchange Rate)
පාඩම (Lesson) Videos Fees
All Lessons (සියළු පාඩම්) 5 Rs.1,700 /= BUY
Lesson-01 (ගෙවුම් ශේෂය 01) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-02 (ගෙවුම් ශේෂය 02) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-03 (විනිමය අනුපාතය 01) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-04 (විනිමය අනුපාතය 02) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-05 (විනිමය අනුපාතය 03) 1 Rs.400 /= BUY
ජාතික ගිණුම් (National Accounts)
පාඩම (Lesson) Videos Fees
All Lessons (සියළු පාඩම්) 11 Rs.3,900 /= BUY
Lesson-01 (ජාතික ගිණුම් 01) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-02 (ජාතික ගිණුම් 02) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-03 (ජාතික ගිණුම් 03) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-04 (ජාතික ගිණුම් 04) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-05 (ජාතික ගිණුම් 05) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-06 (ජාතික ගිණුම් 06) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-07 (ජාතික ගිණුම් 07) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-08 (ජාතික ගිණුම් 08) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-09 (ජාතික ගිණුම් 09) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-10 (ජාතික ගිණුම් 10) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-11 (ජාතික ගිණුම් - විශේෂ පංතිය) 1 Rs.400 /= BUY
ජාත්‍යන්තර වෙළදාම (International Trade)
පාඩම (Lesson) Videos Fees
All Lessons (සියළු පාඩම්) 4 Rs.1,400 /= BUY
Lesson-01 (ජාත්‍යන්තර වෙළදාම 01) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-02 (ජාත්‍යන්තර වෙළදාම 02) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-03 (ජාත්‍යන්තර වෙළදාම 03) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-04 (ජාත්‍යන්තර වෙළදාම 04) 1 Rs.400 /= BUY
මුදල්(Money)
පාඩම (Lesson) Videos Fees
All Lessons (සියළු පාඩම්) 9 Rs.3,200 /= BUY
Lesson-01 (මුදල් 01) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-02 (මුදල් 02) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-03 (මුදල් 03) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-04 (මුදල් 04) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-05 (මුදල් 05) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-06 (මුදල් 06) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-07 (මුදල් 07) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-08 (මුදල් 08) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-09 (මුදල් 09) 1 Rs.400 /= BUY
රාජ්‍ය ආර්ථිකය (State Economy)
පාඩම (Lesson) Videos Fees
All Lessons (සියළු පාඩම්) 4 Rs.1,400 /= BUY
Lesson-01 (රාජ්‍ය ආර්ථිකය 01) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-02 (රාජ්‍ය ආර්ථිකය 02) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-03 (රාජ්‍ය ආර්ථිකය 03) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-04 (රාජ්‍ය ආර්ථිකය 04) 1 Rs.400 /= BUY
සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතය (Macroeconomic Equilibrium)
පාඩම (Lesson) Videos Fees
All Lessons (සියළු පාඩම්) 4 Rs.1,400 /= BUY
Lesson-01 (සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතය 01) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-02 (සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතය 02) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-03 (සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතය 03) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-04 (සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතය 04) 1 Rs.400 /= BUY
ආර්ථික වර්ධනය හා සංවර්ධනය (Development)
පාඩම (Lesson) Videos Fees
All Lessons (සියළු පාඩම්) 4 Rs.1,300 /= BUY
Lesson-01 (ආර්ථික වර්ධනය හා සංවර්ධනය 01) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-02 (ආර්ථික වර්ධනය හා සංවර්ධනය 02) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-03 (ආර්ථික වර්ධනය හා සංවර්ධනය 03) 1 Rs.400 /= BUY
Lesson-04 (ආර්ථික වර්ධනය හා සංවර්ධනය 04) 1 Rs.400 /= BUY
ඩෙබිට් (Debit) කාඩ්, ක්‍රෙඩිට් (Credit) කාඩ්, බැංකු තැන්පත් (Bank Deposits),
EZ-Cash, M-Cash, Internet Banking මගින් ගෙවීම් කල හැක


උදවු අවශ්‍ය වුවහොත් 0777332307 අමතන්න
Call 0777332307 for any help