උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

A/L ClassFees
2020Ranking Papers1800JOIN
2020Revision (පුනරීක්ෂණ)1500JOIN
2021Theory (සිද්ධාන්ත)1800JOIN
2021Revision (පුනරීක්ෂණ)1500JOIN
2022Theory (සිද්ධාන්ත)1800JOIN
ඩෙබිට් (Debit) හෝ ක්‍රෙඩිට් (Credit) කාඩ් මගින් ගෙවීම් කල හැක
Can pay with Debit or Credit Cards

උදවු අවශ්‍ය වුවහොත් 0777332307 අමතන්න
Call 0777332307 for any help