උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

A/L Classes Time Table මාසික ගාස්තුව (Monthly Fees)
2021 Ranking Papers Friday 8:00 AM - 1:00 PM Rs.2,500 /= JOIN
2022 Theory (සිද්ධාන්ත) Monday 3:00 PM Rs.2,800 /= JOIN
2022 Revision (පුනරීක්ෂණ) Sunday 10:00 AM Rs.2,000 /= JOIN
2023 Theory (සිද්ධාන්ත) Wednesday 7:30 PM
Saturday 7:30 PM
Rs.2,500 /= JOIN
A/L Paper Classes Time Table මාසික ගාස්තුව (Monthly Fees)
2021 MCQ papers (බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍ර) Any time Rs.300 /= JOIN
2022 MCQ Papers (බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍ර) Any time Rs.300 /= JOIN
A/L Live Classes Time Table මාසික ගාස්තුව (Monthly Fees)
පාඩම (Lesson) Videos Fees
පාඩම් වෙන වෙනම ලබා ගැනීම සදහා rubik.lk/kwlessons වෙත පිවිසෙන්න
ගෙවීම් කරන ආකාරය සහ "ONLINE" පංතිය හා සම්භන්ද වන ආකාරය සදහා මෙය විමසන්න
CourseAccessGuide_KW.pdf