උසස් පෙළ - තාක්ෂණවේදය හා විද්‍යාව
( A/L - Science for Technology )
A/L ClassFees per Class
2021(කණ්ඩායම-I - සෙනසුරාදා)Science for Technology (තාක්ෂණවේදය හා විද්‍යාව)Rs.1300JOIN
2021(කණ්ඩායම-II - ඉරිදා)Science for Technology (තාක්ෂණවේදය හා විද්‍යාව)Rs.1300JOIN
2022(කණ්ඩායම-I - සෙනසුරාද)Science for Technology (තාක්ෂණවේදය හා විද්‍යාව)Rs.1300JOIN
2022(කණ්ඩායම-II - ඉරිදා)Science for Technology (තාක්ෂණවේදය හා විද්‍යාව)Rs.1300JOIN
ගෙවීම් කරන ආකාරය සහ "ONLINE" පංතිය හා සම්භන්ද වන ආකාරය සදහා මෙය විමසන්න
CourseAccessGuide_JCB.pdf