උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණය විෂය (A/L ICT)

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබද සංකල්ප(Concepts of ICT)
පාඩම (Lesson)VideosFees
Lesson-01 (තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබද සංකල්ප)1Rs.500 /=BUY
පරිගණකය හැදින්විම(Introduction to Computers)
පාඩම (Lesson)VideosFees
Lesson-01 (පරිගණකය හැදින්විම)1Rs.500 /=BUY
දත්ත නිරූපණය(Data Representation)
පාඩම (Lesson)VideosFees
Lesson-01 (දත්ත නිරූපණය)1Rs.700 /=BUY
අංකිත පරිපථවල මුලිකාංග(Fundamentals of Digital Circuits)
පාඩම (Lesson)VideosFees
Lesson-01 (අංකිත පරිපථවල මුලිකාංග)1Rs.1,000 /=BUY
පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති(Computer Operating Systems)
පාඩම (Lesson)VideosFees
Lesson-01 (පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති)1Rs.1,000 /=BUY
දත්ත සන්නිවේදනය හා ජාලකරණය(Data Communication and Networking)
පාඩම (Lesson)VideosFees
Lesson-01 (දත්ත සන්නිවේදනය හා ජාලකරණය)1Rs.1,000 /=BUY
පද්ධති විශ්ලේෂණය සහ පිරිසැලසුම්(systems analysis and Design)
පාඩම (Lesson)VideosFees
Lesson-01 (පද්ධති විශ්ලේෂණය සහ පිරිසැලසුම්)1Rs.1,000 /=BUY
දත්ත සමුදාය කළමණාකරණය(Database Management)
පාඩම (Lesson)VideosFees
Lesson-01 (දත්ත සමුදාය කළමණාකරණය)1Rs.1,500 /=BUY
ක්‍රමලේඛණය(Programming)
පාඩම (Lesson)VideosFees
Lesson-01 (ක්‍රමලේඛණය)1Rs.1,500 /=BUY
වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය(Web Development)
පාඩම (Lesson)VideosFees
Lesson-01 (වෙබ් අඩවි සංවර්ධනය)1Rs.1,500 /=BUY
සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය(Internet of Things)
පාඩම (Lesson)VideosFees
Lesson-01 (සාර්ව ද්‍රව්‍ය අන්තර්ජාලය)1Rs.500 /=BUY
ව්‍යාපාර තුළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය(ICT in Business)
පාඩම (Lesson)VideosFees
Lesson-01 (ව්‍යාපාර තුළ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය)1Rs.1,000 /=BUY
තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ නව ප්‍රවණතා සහා අනාගත දිශානති(New Trends and Future Directions of ICT)
පාඩම (Lesson)VideosFees
Lesson-01 (තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ නව ප්‍රවණතා සහා අනාගත දිශානති)1Rs.1,000 /=BUY
ගෙවීම් කරන ආකාරය සහ "ONLINE" පංතිය හා සම්භන්ද වන ආකාරය සදහා මෙය විමසන්න
CourseAccessGuide_ITSamitha.pdf