උසස් පෙළ - තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය
( A/L - Information Technology )

ICT Present Courses
A/L Class Time Table Fees per Class
2023(English Medium) A/L 2023 English Medium Tuesday 7:00-9:30pm
Rs.2200 JOIN
2023(Sinhala Medium)-Group 1 A/L 2023 Sinhala Medium Friday 7:00-9:30pm
Rs.1800 JOIN
2023(Sinhala Medium)-Group 2 A/L 2023 Sinhala Medium Monday 7:00-9:30pm
Rs.1800 JOIN
2022(English Medium) A/L 2022 English Medium Tuesday 3:00-5:30pm
Rs.2500 JOIN
2022(Sinhala Medium) A/L 2022 Sinhala Medium Saturday 1:00-3:00pm
Rs.2200 JOIN
2021(Sinhala Medium) A/L 2021 Sinhala Medium Saturday 3:30-5:30pm
Rs.1900 JOIN
MCQ MCQ Papers Any time
Rs.12 + tax / day JOIN
පාඩම් වෙන වෙනම ලබා ගැනීම සදහා rubik.lk/ict_lessons වෙත පිවිසෙන්න
ගෙවීම් කරන ආකාරය සහ "ONLINE" පංතිය හා සම්භන්ද වන ආකාරය සදහා පහත වීඩියෝව බලන්න
ගෙවීම් කරන ආකාරය සහ "ONLINE" පංතිය හා සම්භන්ද වන ආකාරය සදහා මෙය විමසන්න
CourseAccessGuide_ICT.pdf