සාමන්‍ය පෙළ - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
ඔබගේ සා/පෙළ කණ්ඩායම තෝරන්න
(Select Your O/L Batch)


2020     2021