සාමන්‍ය පෙළ - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
( O/L - Business & Accouting Studies )
O/L Class Time Table මාසික ගාස්තුව (Monthly Fees)
2020 Theory/Revision සෙනසුරාදා ප.ව 1:00 - 3:00 Rs.1000 JOIN
2021 Theory ඉරිදා ප.ව 4:00 - 6:00 Rs.1000 JOIN


උසස් පෙළ - ගිණුම්කරනය
( A/L - Accounts )
A/L Class Time Table මාසික ගාස්තුව (Monthly Fees)
2021 Theory සදුදා ප.ව 3:00 - 6:00
බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව 2:00 - 6:00
Rs.1700 JOIN
2021 Revision බදාදා පෙ.ව 7:00 - 10.00
බදාදා පෙ.ව 10:30 - 01.30
Rs.1700 JOIN
2022 Theory අගහරුවාදා ප.ව 3:00 - 6:00 Rs.2000 JOIN


පාඩම (Lesson) Videos Fees
පාඩම් වෙන වෙනම ලබා ගැනීම සදහා rubik.lk/ginumikalessons වෙත පිවිසෙන්න


ගෙවීම් කරන ආකාරය සහ "ONLINE" පංතිය හා සම්භන්ද වන ආකාරය සදහා මෙය විමසන්න
CourseAccessGuide_GINUMIKA.pdf