සාමන්‍ය පෙළ - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
( O/L - Business & Accouting Studies )
O/L ClassFees
2020Theory/RevisionRs.800JOIN
2021TheoryRs.800JOIN


උසස් පෙළ - ගිණුම්කරනය
( A/L - Accounts )
A/L ClassFees
2020Theory/RevisionRs.1200JOIN
2021TheoryRs.1500JOIN
2022TheoryRs.1800JOIN
2022 (New Class)TheoryRs.1800JOIN


ඩෙබිට් (Debit) කාඩ්, ක්‍රෙඩිට් (Credit) කාඩ් හෝ බැංකු තැන්පතු මගින් ගෙවීම් කල හැක
Can Pay with Debit/Credit Cards or Bank Transfers.

උදවු අවශ්‍ය වුවහොත් 0777332307 අමතන්න
Call 0777332307 for any help