උසස් පෙළ - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය
( A/L - Engineering Technology )
A/L Class Time Table මාසික ගාස්තුව (Monthly Fees)
2021 Revision and Papers Revision (Paper Class) - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය (Engineering Technology) සිකුරාදා පෙ:ව 6.00 - 10.00
ඉරිදා පෙ:ව 6.00 - 10.00
Rs.1200 JOIN
2021 Theory Theory - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය (Engineering Technology) අගහරැවාදා පෙ:ව 7.30- 9.30 Rs.1200 JOIN
2022 Theory Theory - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය (Engineering Technology) බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව 7.30 - 9.30 Rs.1200 JOIN
2021 ET Express Express Revision - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය (Engineering Technology) අගහරැවාදා පෙ:ව 7.30- 9.30
බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව 7.30 - 9.30
සිකුරාදා පෙ:ව 6.00 - 10.00
ඉරිදා පෙ:ව 6.00 - 10.00
Rs.2000 JOIN
ගෙවීම් කරන ආකාරය සහ "ONLINE" පංතිය හා සම්භන්ද වන ආකාරය සදහා මෙය විමසන්න
CourseAccessGuide_ET_Indrajith.pdf