උසස් පෙළ - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය
( A/L - Engineering Technology )
A/L Class Time Table මාසික ගාස්තුව (Monthly Fees)
2021 Revision and Papers Revision (Paper Class) - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය (Engineering Technology) සිකුරාදා පෙ:ව 8.00 - 12.00
ඉරිදා පෙ:ව 8.00 - 12.00
Rs.1200 JOIN
2021 Theory Theory - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය (Engineering Technology) අගහරැවාදා ප: ව 6.00- 9.00 Rs.1200 JOIN
2022 Theory Theory - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය (Engineering Technology) බ්‍රහස්පතින්දා ප:ව 6.00 - 9.00 Rs.1200 JOIN
2021 ET Express Express Revision - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය (Engineering Technology) සදුදා පෙ.ව 8:00 - 12:00
බදාදා පෙ.ව 8:00 - 12:00
සිකුරාදා පෙ:ව 8.00 - 12.00
ඉරිදා පෙ:ව 8.00 - 12.00
Rs.2000 JOIN
ගෙවීම් කරන ආකාරය සහ "ONLINE" පංතිය හා සම්භන්ද වන ආකාරය සදහා මෙය විමසන්න
CourseAccessGuide_ET_Indrajith.pdf