උසස් පෙළ - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය
( A/L - Engineering Technology )
A/L ClassFees per Class
2021, 2022 Free ClassTheory, Revision (Paper Class) - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය (Engineering Technology)Free (නොමිලේ)JOIN
2021 Revision (Papers)Revision (Paper Class) - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය (Engineering Technology)Rs.1000JOIN
2021 Theory Theory - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය (Engineering Technology)Rs.1250JOIN
2022 Theory Theory - ඉංජිනේරු තාක්ෂණය (Engineering Technology)Rs.1300JOIN
ගෙවීම් කරන ආකාරය සහ "ONLINE" පංතිය හා සම්භන්ද වන ආකාරය සදහා මෙය විමසන්න
CourseAccessGuide_ET_Indrajith.pdf